Увеличение лимита по дебетовым и кредитным картам!

Уже совсем скоро, во всем мире стартует главная распродажа года «Black Friday».

И в преддверии акции, DemirBank увеличивает суточные лимиты по безналичным операциям по дебетовым и кредитным картам с 21.11.2022 по 28.11.2022!* 

Виды карт Суточный лимит (сом)
Visa Classic 500 000
Visa Gold 700 000
Visa Platinum 1 000 000
Maestro/Mastercard Standard 500 000
Maestro/Mastercard Gold 700 000
Maestro/Mastercard Platinum 1 000 000

*Изменения касаются только стандартных лимитов

Подробная информация по тел. контакт центра Банка: 2222


Дебеттик жана кредиттик карталар боюнча лимитти көбөйтүү!

Жакында бүткүл дүйнѳ жүзүндѳ «BlackFriday» жылдык башкы сатып бүтүрүү старт алат.

Акциянын алдында DemirBankдебеттик жана кредиттик карталар боюнча накталай эмес операциялар боюнча 21.11.2022-ж. баштап 28.11.2022-ж. га чейин суткалык лимитти кѳбѳйттү!*

Карталардын түрү Суткалык лимит (сом)
Visa Classic 500 000
Visa Gold 700 000
Visa Platinum 1 000 000
Maestro/Mastercard Standard 500 000
Maestro/Mastercard Gold 700 000
Maestro/Mastercard Platinum 1 000 000

*Ѳзгѳртүүлѳр стандарттык лимиттерге гана тийиштүү

Толук маалыматты Банктын контакт борборунун 2222 телефону боюнча аласыздар


Limit increase on debit and credit cards!

The main sale of the year "Black Friday" will start worldwide very soon.

Right before the campaign, DemirBank increases daily limits for non-cash transactions on debit and credit cards from 21.11.2022 to 28.11.2022!*

Card type Daily limit (KGS)
Visa Classic 500 000
Visa Gold 700 000
Visa Platinum 1 000 000
Maestro/Mastercard Standard 500 000
Maestro/Mastercard Gold 700 000
Maestro/Mastercard Platinum 1 000 000

*Changes apply to standard limits only

For more information, please, call the Bank's Contact Center: 2222