Акция от DemirBank: Открой счет бесплатно и получи в подарок карту!

В честь 25-летия DemirBank запускает акцию «Открой счет бесплатно»! В рамках акции, физические лица могут открыть счет во всех отделениях DemirBank абсолютно бесплатно, а также в подарок получают дебетовую карту Visa Classic.

Условия акции:

- Акция действует для физических лиц, впервые открывших счет в DemirBank в период действия акции;

- Открытие счета во всех отделениях DemirBank бесплатно, а также в подарок дебетовая карта Visa Classic;

- Период действия акции: с 12.01.2022 до 28.02.2022.

Преимущества открытия счета в нашем Банке:

- Открытие счета в рамках акции бесплатно;

- Возможность производить операции по счету в любом филиале Банка в независимости от филиала открытия счета;

- Ведение счета в национальной валюте осуществляется бесплатно;

- Минимальный остаток на счете в национальной валюте не требуется;

- Возможность управлять счетом через функциональный интернет банкинг и мобильный банкинг 24/7.

Более подробную информацию по акции, можно узнать в офисах Банка, а также по тел. Контакт центра 2222

DemirBank’тан акция: Эсепти акысыз ачып, белекке карта ал!

DemirBan kөзүнүн 25 жылдыгынын урматына «Эсепти акысыз ач» акциясын баштайт! Акциянын алкагында жеке адамдар DemirBank’тын бардык бөлүмдөрүнөн эсепти акысыз ачып, белекке VisaClassic дебеттик картасын ала алышат.

Акциянын шарттары:

- Акция DemirBank’тан акция жүрүп жаткан учурда биринчи жолу эсеп ачып жаткан жеке адамдар үчүн иштейт;

- DemirBank’тын бардык бөлүмдөрүнөн эсеп ачуу жана белекке VisaClassic дебеттик картасын алуу;

- Акциянын иштөө мөөнөтү: 12.01.2022-жылдан 28.02.2022-жылга чейин.

Биздин Банкыбыздан эсеп ачуунун артыкчылыктары:

- Акциянын алкагында эсепти акысыз ачуу;

- Эсеп ачылган филиалдан көз карандысыз, Банктын каалаган фииалынан эсеп боюнча операцияларды жүргүзүү мүмкүнчүлүгү;

- Улуттук валютада эсеп жүргүзүү акысыз аткарылат;

- Улуттук валютадагы эсептеги минималдуу калдык талап кылынбайт;

- Функционалдуу интернет банкинг жана мобилдик банкинг аркылуу 24/7 эсепти башкаруу мүмкүнчүлүгү.

Акция боюнча кененирээк маалыматты Банктын кеңселеринен жана Байланыш борборунун 2222 телефону аркылуу билип алсаңыз болот.

Campaign from DemirBank: Open an account for free and get a card as a gift!

In honor of the 25th anniversary, DemirBank launches the "Open an account for free" campaign! As part of the campaign, individuals can open accounts in all branches of DemirBank totally free of charge, as well as get a Visa Classic debit card as a gift.

Terms:

- Campaign applies to individuals who opened accounts with DemirBank for the first time during the promotion period;

- Opening an account in all branches of DemirBank is free of charge, as well as a Visa Classic debit card as a gift;

- Campaign period: from 12.01.2022 to 28.02.2022.

Benefits of opening an account with our Bank:

- Opening an account within the Campaign is free of charge;

- Ability to carry out transactions on the account in any branch of the Bank, regardless of the branch opening the account;

- Maintaining an account in the national currency is free of charge;

- No minimum account balance in national currency required;

- Possibility of account management through functional Internet banking and mobile banking 24/7.

More detailed information about the promotions - in the bank's offices, as well as by phone. Contact center 2222