DemirBank и Европейский Банк Реконструкции и Развития подписали кредитное соглашение на сумму 3,25 млн. долларов США.

23 декабря 2021 г. ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» и Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) подписали 3-е Кредитное соглашение в рамках второй фазы Программы финансирования устойчивой энергии в Кыргызстане — KyrSEFF–II на сумму 3,25 млн. долларов США.

Кредитные средства в рамках подписанного кредитного соглашения будут направлены на последующее стимулирование энергосбережения и повышение ресурсоэффективности хозяйствующих субъектов в Кыргызской Республике. Данные кредиты поддерживаются грантами, предоставляемыми за счет средств Инвестиционной программы Европейского Союза для Центральной Азии (ЕС-IFCA), и сопровождаются технической поддержкой от KyrSEFF.

DemirBank менен Европа Реконструкциялоо жана Ɵнүктүрүү Банкы 3,25 миллион АКШ доллары өлчөмүндөгү кредиттик келишимге кол коюшту.

2021-жылдын 23-декабрында «Демир Кыргыз Интернешнл Банк» ЖАКсы менен Европа Реконструкциялоо жана Ɵнүктүрүү Банкы (ЕРӨБ) KyrSEFF-II - Кыргызстанда Туруктуу энергияны каржылоо Программасынын экинчи фазасынын алкагында 3,25 млн АКШ доллары өлчөмүндөгү 3-Кредиттик макулдашууга кол коюшту.

Кол коюлган кредиттик макулдашуунун алкагындагы кредиттик каражаттар Кыргыз Республикасынын чарба жүргүзүүчү субъекттеринин энергияны үнөмдөөнү андан ары стимулдаштырууга жана ресурстардын натыйжалуулугун жогорулатууга жумшалат. Бул кредиттер Европа Биримдигинин Борбордук Азия үчүн Инвестициялык программасынын (EС-IFCA) гранттарынын эсебинен каржыланат жана KyrSEFFтин техникалык колдоосу менен коштолот.

DemirBank and European Bank for Reconstruction and Development signed loan agreement in the amount of 3.25 million US dollars.

On December 23, 2021, Demir Kyrgyz International Bank CJSC and the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) signed the 3rd loan agreement under the second phase of the Financial Sustainable Energy Program in Kyrgyzstan – KyrSEFF – II in the amount of 3.25 million US dollars.

Loan funds under the signed loan agreement will be directed to further stimulation of energy conservation and resource efficiency improvement of economic entities in the country. These loans are supported by grants from the European Union's Investment Program for Central Asia (EU-IFCA) and are accompanied by technical support from KyrSEFF.