Важная информация! Important information! Маанилүү маалымат!


Уважаемые клиенты,

Информируем, вас о том, что международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности на территории Российской Федерации.

В ближайшее время карты Visa/Mastercard, выпущенные банками Кыргызской Республики, в том числе и карты, выпущенные от DemirBank, перестанут работать на территории Росcийской Федерации.

Это значит, что на территории Росcийской Федерации не будут доступны такие операции как:

  • Оплата за товары/услуги услуги через Pos терминал
  • Обналичивание денежных средств через банкоматы
  • Онлайн – покупки в интернет магазинах РФ

Данное обращение действует только для держателей карт Visa/Mastercard, находящихся на территории Росcийской Федерации.

Уважаемые клиенты DemirBank - картодержатели Visa/Mastercard, если вы находитесь на территории Росcийской Федерации, рекомендуем Вам заблаговременно обналичить денежные средства с карт и провести необходимые платежи!

Ограничений в работе карт Visa и Mastercard от DemirBank на территории Кыргызстана и за рубежом (кроме Росcийской Федерации) нет, карты работают в обычном режиме.

Подробная информация по тел. 2222 и по WhatsApp 0770 610 610


Dear Customers,

The international payment systems Visa and Mastercard announced the suspension of their activities in the Russian Federation.

In the near future, Visa / Matercard cards issued by banks of the Kyrgyz Republic, including cards issued by Demirbank, will stop working in the territory of the Russian Federation.

This means that the following operations will not be available on the territory of the Russian Federation:

  • Payment for services via Pos terminal
  • Cash withdrawal
  • Online shopping in online stores of the Russian Federation

This appeal applies only for Visa / Matercard cardholders on the territory of the Russian Federation.

Dear customers of Demirbank - Visa/Mastercard cardholders, if you are in the territory of the Russian Federation, we kindly ask you to withdraw funds from the cards in advance and make the necessary payments in advance!

There are no restrictions on the operation of Visa and Mastercard cards from Demirbank in the territory of Kyrgyzstan and abroad (except for the Russian Federation), the cards work as usual.

Detailed information - 2222 and WhatsApp 0770 610 610


Урматтуу кардарлар,

Visa жана Mastercard эл аралык тѳлѳм тутумдары Россия Федерациясынын аймагында ѳз ишин токтотуп туруу жѳнүндѳ жарыялады.

Жакынкы убакытта Кыргыз Республикасынын банктары тарабынан чыгарылган Visa/Mastercard карталар, аны менен бирге DemirBankтарабынан чыгарылган карталар Россия Федерациясынын аймагында иштебей калат.

Бул деген Россия Федерациясынын аймагында тѳмѳнкү операциялар жеткиликсиз болот дегенди туюнтат:

  • Кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү Pos терминал аркылуу тѳлѳѳ
  • Акча каражаттарын накталайга алмаштыруу
  • РФнын интернет дүкѳндѳрүндѳ Онлайн –сатып алуулар

Бул кайрылуу Россия Федерациясынын аймагында болгон Visa/Mastercard карталарынын ээлерине гана тиешелүү.

DemirBankтын урматтуу кардарлары - Visa жана Mastercard карталарынын ээлери, эгер Сиздер Россиянын аймагында болсоңуздар, акча каражаттарыңыздарды карталардан накталай чыгарып алышыңыздарды жана керектүү тѳлѳмдѳрдү алдын ала жүргүзүүңүздѳрдү ѳтүнѳбүз!

Кыргызстандын аймагында жана чет ѳлкѳлѳрдѳ (Россия Федерациясынан башка) DemirBankтан Visa жана Mastercard карталарынын ишине чектѳѳлѳр жок, карталар штаттык режимде иштеп жатышат.

Толук маалыматты 2222 телефону жана WhatsApp 0770 610 610 боюнча алыңыз.