​Технические работы!

Технические работы!

В ночь с 21 на 22 апреля с 01:00 до 03:00!

В связи с этим временно будут недоступны следующие услуги:

- Операции с платежными картами.
- Банкоматы.
- POS-терминалы.
- Мобильный и Интернет банкинг.

Техникалык иштер!

21 апрелден 22 апрелге караган түнү саат 01:00 дѳн 03:00гѳ чейин!

Ошого байланыштуу тѳмѳнкү кызмат кѳрсѳтүүлѳр убактылуу жеткиликсиз болот:

- Тѳлѳм карталары менен операциялар.
- Банкоматтар.
- POS-терминалдар.

- Мобилдик жана Интернет банкинг.

Technical works!

On the night of April 21 to 22, from 01:00 am to 03:00 am!

As a result, the following services will be temporarily unavailable:

- Operations with payment cards.

- ATMs.

- POS-terminals.

- Mobile and Internet banking