График работы отделений Банка в праздничные дни!

Уважаемые клиенты!

Поздравляем вас с наступающими майскими праздниками и сообщаем вам о графике работы отделений в праздничные дни!

30 апреля – рабочий день

Для вашего удобства с 1 по 9 мая будут работать некоторые отделения Банка, согласно графику приведенному ниже:

Наименование отделения   Адреса Режим работы с 1-9 мая
1 СК «Globus1» г. Бишкек, ул. Токомбаева, 53/1 согласно стандартного графика
2 СК «Globus Сокулук» с. Сокулук, ул. Фрунзе, 147 согласно стандартного графика
3 СК «Globus 3» г. Бишкек, ул. Матросова, 1а/22 согласно стандартного графика
4 СК «Globus ТЭЦ» г. Бишкек, пр. Чуй, 41б согласно стандартного графика
5 СК «АЮ Гранд комфорт» г. Бишкек, ул. Чолпон-Атинская, 2 согласно стандартного графика
6 СК «Дордой Плаза 2» г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115 согласно стандартного графика
7 СК «Азия Молл» г. Бишкек, проспект Ч.Айтматова, 3 согласно стандартного графика
8 СК «Бишкек Парк» г. Бишкек, ул. Киевская, 148 согласно стандартного графика
9 СК Фрунзе-Ош г. Ош, ул. Алимжанова, 10 согласно стандартного графика
10 СК «Бета 2» г. Бишкек, ул.Юнусалиева, 177/2 согласно стандартного графика
11 СК «HYATT» г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 191 согласно стандартного графика

с 10 мая – все подразделения работают в обычном режиме

14 мая (суббота) – рабочий день

По всем интересующим вопросам, можете обращаться по телефону круглосуточного контакт центра 2222, WhatsApp 0770 610 610

Урматтуу кардарлар!

Сиздерди келе жаткан май майрамдары менен куттуктайбыз жана бѳлүмдѳрүбүздүн майрам күндѳрдѳгү иш графиги жѳнүндѳ кабарлайбыз!

30 апрель – иш күн

Сиздерге ыңгайлуу болсун үчүн 1-майдан 9-майга чейин Банктын айрым бѳлүмдѳрү тѳмѳндѳ келтирилген графикке ылайык иштешет:

Бѳлүмдүн аталышы Даректери 1-9 майдагы иш режими
1 СК «Globus1» Бишкек ш., Токомбаев кѳч., 53/1 стандарттуу графикке ылайык
2 СК «Globus Сокулук» Сокулук а., Фрунзе кѳч., 147 стандарттуу графикке ылайык
3 СК «Globus 3» Бишкек ш., Матросов кѳч., 1а/22 стандарттуу графикке ылайык
4 СК «Globus ТЭЦ» Бишкек ш., Чүй пр., 41б стандарттуу графикке ылайык
5 СК «АЮ Гранд комфорт» Бишкек ш., Чолпон-Ата кѳч., 2 стандарттуу графикке ылайык
6 СК «Дордой Плаза 2» Бишкек ш., Ибраимов кѳч., 115 стандарттуу графикке ылайык
7 СК «Азия Молл» Бишкек ш., Ч.Айтматов проспекти, 3 стандарттуу графикке ылайык
8 СК «Бишкек Парк» Бишкек ш., Киев кѳч., 148 стандарттуу графикке ылайык
9 СК Фрунзе-Ош Ош ш., Алимжанов кѳч., 10 стандарттуу графикке ылайык
10 СК «Бета 2» Бишкек ш., Юнусалиев кѳч., 177/2 стандарттуу графикке ылайык
11 СК «HYATT» Бишкек ш., Абдрахманов кѳч., 191 стандарттуу графикке ылайык

10 майдан баштап бардык бѳлүмдѳр адаттагы режимде иштеп башташат

14 май (ишемби) – жумушчу күн

Толук маалыматты Сиздер күнү-түнү иштеген контакты борборуна 2222, WhatsAppка 0770 610 610 номери боюнча чалып кайрыла аласыздар.

Dear Customers!

We congratulate you with the forthcoming May holidays and inform you about working hours of the branches for holidays!

April 30 - working day

For your convenience, some branches of the Bank will work from May 1 to 9 according to the schedule below:

Branch Addresses Working hours from May 1 to 9
1 «Globus 1» Bishkek, 53/1 Tokombaeva str. on a standard schedule
2 «Globus Sokuluk» Sokuluk, 147, Frunze str. on a standard schedule
3 «Globus 3» Bishkek, 1a/22 Matrosova str. on a standard schedule
4 «Globus TES» Bishkek, 41b, Chuiave on a standard schedule
5 «Ayu Grand Comfort» Bishkek, 2, Cholpon-Atinskayastr. on a standard schedule
6 «Dordoi Plaza 2» Bishkek, 115, Ibraimova str. on a standard schedule
7 «Asia Mall» Bishkek, 3, Ch. Aitmatov Ave on a standard schedule
8 «Bishkek Park» Bishkek, 148, Kievskaya str. on a standard schedule
9 Frunze-Osh Osh, 10 Alimdzhanov str. on a standard schedule
10 «Beta-2» Bishkek, 177/2, Yunusalieva str on a standard schedule
11 «HYATT» Bishkek, 191 Abdrakhmanov str. on a standard schedule

From May 10 – all branches work as usual

May 14 (Saturday) – working day

If you have any questions, please contact the 24-hour call center 2222, WhatsApp 0770 610 610