Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики!

Уважаемые клиенты!

Настоящим информируем вас, что Правлением Национального банка Кыргызской Республики утверждено постановление от 6 октября 2022 года № 2022-П-12/62-2-(НПА)в целях сохранения стабильности банковской системы и небанковского сектора, создания необходимых условий для жизнедеятельности граждан и организаций, пострадавших в результате вооруженного конфликта, произошедшего в сентябре 2022 года в Баткенской и Ошской областях.

Ссылка на постановление

https://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=2145&lang=RUS&material=110366

Урматтуу кардарлар!

Ушуну менен банк тутумунун жана банктык эмес сектордун туруктуулугун камсыз кылуу, Баткен жана Ош облустарында 2022-жылдын сентябрында болуп ѳткѳн куралдуу жаңжалдын натыйжасында жабыр тарткан жарандардын жана уюмдардын жашоо турмушу үчүн керектүү шарттарды түзүү максатында Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын Башкармалыгы менен 2022-жылдын 6-октябрындагы № 2022-П-12/62-2-(НПА) токтому бекитилгендигин сиздерге кабарлайбыз.

Токтомго шилтеме:

https://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=2145&lang=RUS&material=110366