Кызматты көрсөтүү жана сүрөтү менен резюмени: hr@demirbank.kg электрондук дарегине жөнөтүңүздөр

hr@demirbank.kg

Жумушка орношуу үчүн электрондук арыз

QR кодун сканерлеңиз

Форманы толтуруңуз

Компьютерде шилтемени басыңыз


Сурап билүү телефону: +(996) 312 905 837

Талаптар: 

 • - Билими – экономикалык жогорку билим;
 • - Банк чѳйрѳсүндѳ иштеген тажрыйбасы 5 жылдан кем эмес, башкаруудагы тажрыйбасы артыкчылык болуп саналат;
 • - Лидердик мыкты сапаты, коюлган милдеттерди аткарууга кызматкерлерге дем берүү жѳндѳмү;
 • - Кредит берүү менен байланышкан процесстерди талдоо жана оптималдаштыра билүү;
 • - Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарын, анын ичинде КРУБдун ченемдик актыларын кошо билүү;
 • - Аналитикалык отчетторду даярдоодогу мыкты кѳндүм;
 • - Англис тилин орточо деңгээлде билүү;
 • - ПКны, MS Officти тажрыйбалуу колдонуу жѳндѳмү.

Милдеттер: 

 • - Бѳлүмгѳ жүктѳлгѳн функцияларды аткаруу процессинде тобокелдиктерди тѳмѳндѳтүүнү камсыз кылуучу контроль тутумун уюштуруу жана колдоо;
 • - Бѳлүмдүн ишин координациялоо жана уюштуруу, кызматчылардын бирин-бири функционалдык алмаштыруусун камсыз кылуу максатында бѳлүмдүн кызматчыларынын ортосунда милдеттенмелерди бѳлүштүрүү;
 • - Кредиттерди берүү/жоюу/модификациялоо боюнча операцияларды, ошондой эле тарифтерге жана кредиттик сунуштун/келишимдин шарттарына ылайык тиешелүү комиссияларды жана салыктарды текшерүү жана жактыруу;
 • - Аларды классификациялоо максатында кредиттик портфелди жана банктын башка активдерин баалоо жана чыгашалардын түпкүлдүктүү жоготууларына резервди түзүү, ошондой эле Түпкүлүктүү Жоготууларга жана Банктын Чыгашасына Резервди эсептѳѳ жана кошуп эсептѳѳ;
 • - Кезектеги процесстердин натыйжалуулугун талдоо жана аларды жакшыртууга, оптималдаштырууга жана автоматташтырууга ѳтүнмѳлѳрдү даярдоо;
 • - Тышкы жана ички контролдук органдарды текшерүүнүн натыйжасы боюнча алынган сунуштамалардын аткарылышын контролдоо;
 • - Бѳлүмдүн кызматчыларынын кесиптик билимдерин аныктоо жана баалоо, бѳлүмдүн кызматчыларынын окуудагы жана алардын квалификациясын жогорулатуудагы керектѳѳлѳрүн аныктоо; кызматчыларды кесиптик ѳнүгүүсүнѳ дем берүү.

Талаптар: 

 • - Экономика жаатындагы жогорку билим (финансы, бухгалтердик эсеп жаатына болсо);
 • - MS Office программасын, өзгөчө Excel программасын тажрыйбалуу колдонуучу;
 • - Кыргыз Респаубликасынын мыйзам актыларын жана башка ченемдик укуктук актыларын, КРУБдун банк ишин жөнгө салуучу ченемдик документтерин билүү;
 • - Финансылык отчеттуулуктун Эл аралык стандарттарын билүү жана түшүнүү;
 • - Англис тилин жакшы билүү;
 • - Аналитикалык мыкты көндүмү;
 • - Банк чөйрөсүндө 1 жылдан ашык иштөө тажрыйбасы артыкчылык болот;
 • - CAP/CIPA, СБК сертификаттарынын болушу артыкчылык болот.

Милдеттер: 

 • - Банктын ички финансылык жана башкаруу отчеттуулугун даярдоо;
 • - КРУБдун ченематтык талаптарын эсептөө;
 • - Үчүнчү жактардын талаптары боюнча отчетторду даярдоо (КРУБ, Аманаттарды, кредиторлорду коргоо боюнча Агенттику ж.б.);
 • - Банктынб юджетин, Бизнес Планын жана Стратегиялык планын даярдоого катышуу;
 • - Бюджеттин аткарылышына талдоо жүргүзүү;
 • - Банктын тышкы аудитинин жол-жобосун жүргүзүүдө тышкы аудиторлордун ишине көмөк көрсөтүү.

Талаптар: 

 • - Банктык иш/экономика/каржы, бухгалтердик эсеп ж.б. буларга байланыштуу сфералар адистештирүүлөрүнүн бири боюнча жогорку экономикалык билим;
 • - Банктык сферадагы иш тажрыйбасы – 2 жылдан кем эмес;
 • - Насыялоону, күрөөлүк камсыздоону регламенттештирүү, банктык жашыруун сыр ж.б. боюнча КРУБдун ждана КРнын ченемдик укуктук актыларын билүү/түшүнүү;
 • - Жакшы аналитикалык көндүмдөрдүн жана кызматкердин алдына коюлган маселелерди чечүү көндүмдөрүнүн болушу;
 • - Компьютерде иштөө көндүмдөрүнүн болушу жана кеӊселик программалык камсыздоону: Outlookту, MS Officeти ж.б. колдонуучулук деӊгээлде билүү;
 • - Коммуникабелдүүлүк, өз алдынча чечим кабыл алуу билгичтиги, командада иштөө билгичтиги;
 • - Отчёттуулук түзүү, ишкерлик корреспонденция менен иштөө жана документтерди жүргүзүү билгичтиктери;
 • - Жоопкерчилик, сыпайылык, мобилдүүлүк, пунктуалдуулук сыяктуу сапаттардын болушу;
 • - Англис тилин билүү, ойлорун жазуу түрүндө жана оозеки чечмелөө билгичтиги.

Милдеттер: 

 • - Насыяларды карызгерди насыялоонун жактырылган шарттарына ылайык эсепке алуу жана алып баруу, CBSтеги насыялардын/күрөөлөрдүн эсебин жүргүзүү, кардарлардын насыялары жана күрөөгө коюлган мүлкү боюнча документтерди даярдоо жана каттоо;
 • - Карызгерлердин насыялык досьелеринин толуктугун камсыз кылуу;
 • - Насыялык документацияны эсепке алуу жана сактоо (андан ары толуктугун көзөмөлдөө);
 • - Карызгерлердин ссудалык карызын эсепке алуу;
 • - Насыялык бөлүк боюнча отчёттуулукту даярдоо жана өз учурунда тапшыруу.

Талаптар: 

 • Билими:
 • - Техникалык орто адистик же жогорку билим;
 • - «B» категориясындагы айдоочу күбөлүгүнүн болушу, айдоочулук тажрыйбасы - 1 жылдан кем эмес;
 • - Механиканы жана скутерди айдай билүү.

Милдеттер: 

 • - ПОС терминалдарды жана банкоматтарды, эсептөө машиналарын, турникеттерди жана S-maticти даярдоо жана орнотуу;
 • - Мониторинг работы ПОС терминалдардын жана банкоматтардын, эсептөө машиналарынын, турникеттердин жана S-maticтердин ишине мониторинг жүргүзүү;
 • - Түзүлүштөргө оӊдоп-түзөтүү жүргүзүү;
 • - Түзүлүштөрдүн бузулушунун алдын алуу;
 • - Түзүлүштөрдү техникалык тейлөө;
 • - ССИнин (соода сервистик ишкананын) персоналдарын ПОС терминалдарды пайдалануу боюнча окутуу.

Талаптар: 

 • - Техникалык жогорку билим;
 • - Аналитикалык мыкты жѳндѳм, кѳйгѳйдүн түпкүлүктүү маанисин түшүнѳ билүү;
 • - Тѳлѳм тутуму жаатындагы банктык мыйзамдарды билүү;
 • - Англис тилин билүү (минимум техникалык документтерди окуй алуу);
 • - Түрк тилин билүүсү артыкчылык болуп саналат;
 • - MySQL жана PL/SQL билүүсү артыкчылык болуп саналат;
 • - Биллинг тутумундагы, банк процессингиндег, АБСтеги, CRMдеги иш тажрыйбасы жетишкендик болуп саналат;
 • - Натыйжалуу эмес процесстерди табуу жана чыгармачыл чечимдерди сунуштоого чечкиндүүлүгү.

Милдеттер: 

 • - Процессинг борбордун ишине монитринг жүргүзүү, пайдаланууда жаралган кѳйгѳйлѳрдү талдоо жана жоюу, аналитикалык маалыматтарды топтоо, отчетторду берүү;
 • - Процессинг борборунун программалык комплексинин ичинде жаңы чечимдерди иштеп чыгуу жана кезектеги чечимдерди жеткире иштѳѳ боюнча бизнес талаптарды топтоо жана алады талдоого алуу;
 • - Жаңы чечимдерди иштеп чыгуу жана кезектеги чечимдерди жеткире иштѳѳ боюнча талаптарды макулдашуу жана формалдаштыруу, ошондой эле тапшырыкчы жана башка түзүмдүк бѳлүмчѳлѳр менен бул үчүн керектүү сүйлѳшүүлѳрдү уюштуруу жана жүргүзүү;
 • - Тестирлѳѳнү координациялоо жана ПКнын жаңы версияларын ишке киргизүү, ИТ-байланышкан долбоорлорду колдоо жана ага катышуу;
 • - Жаңы ПКны ишке киргизүү жана кызматчылардын ишин автоматташтыруу долбоорлоруна (схемаларды жана алгоритмдерди курууну кошо) катышуу;
 • - Жеткире иштѳѳлѳрдү коштоо үчүн документацияларды түзүү;
 • - MSSQL, MySQL базалары менен иштѳѳ.

Талаптар: 

 • - Жогорку, бүтө элек жогорку, орточо кесиптик билим же орто билимдуу (11 класстын базасында);
 • - «В» категориясындагы айдоочулук күбөлүктүн болушу, айдоочу тажрыйбасы 1 жылдан кем эмес;
 • - Механиканы жана скутерди айдай билүүсү;
 • - Шаарды мыкты багыт ала билүүсү;
 • - Кыргыз, орус тилдерин эркин билүүсү. Англис тилин билүүсү артыкчылык болуп саналат.

Милдеттер: 

 • - Кардарларга карталарды жана келшимдерди жеткирүү.

Талаптар: 

 • - Орус жана кыргыз тилин сөзсүз билүүсү, түрк жана англис тилин билүүсү артыкчылык болуп саналат;
 • - ПКны тажрыйбалуу колдонуучу, мүмкүн болсо, көрбөй басуу;
 • - Кандай болбосун убакытта иштөө мүмкүнчүлүгү;
 • - Аналитика, малыматтык технология чөйрөсүндө жогорку/бүтө элек жогорку/атайын орто билим;
 • - ПКны тажрыйбалуу колдонуучу, кеӊсе жабдыктары менен иштөө жөндөмү;
 • - Сабаттуу жана так оозеки жана жазуу кеби, мыкты дикция, коммуникабелдүүлүк, эмоционалдык туруктуулук.

Милдеттер: 

 • - Кардарларды телефон, чат жана почта аркылуу тейлөө. Кардарлардын банкинг менен көйгөйүн чечүү.

Талаптар: 

 • - Жогорку билим (болжол менен финансы, экономика, бухгалтерия жаатында);
 • - Бизнес-аналитикада, маалыматтарды аналитикалык иштеп чыгуу тутумдары менен же банктык маалымат тутумдары менен иштөөдөгү тажрыйбасы;
 • - Регламенттөөчү документтерди иштеп чыгуу тажрыйбасы;
 • - ПКны билүүсү;
 • - Аналитикалык ой жүгүртүү жана маалыматты системалаштыра билүү;
 • - Сабаттуу оозеки жана жазуу кеби.

Милдеттер: 

 • - Маалымат топтоо, бизнес-процесстерди сүрөттөө жана моделдөө;
 • - Натыйжалуулукту талдоо жана процесстерди оптималдаштыруу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;
 • - Ченемдик документтерди иштеп чыгуу;
 • - Жетекчилик үчүн презентацияларды даярдоо.

Талаптар: 

 • - Бизнести башкаруу, экономика, юриспруденция же финансы чөйрөсүндө жогорку билими;
 • - Финансы-кредиттик мекемелерде иш тажрыйбасы – 2 жылдан кем эмес;
 • - КРУБдун банктык ишти жөнгө салуучу ченем документтерин билүү;
 • - Документтерди жүгүртүүнүн, иш кагаздарын жүргүзүүнүн негизги принциптерин билүү, ишкер кат алышуунун мыкты көндүмдөрү;
 • - Аналитикалык ой жүгүртүү жана маалыматтарды системага салууну билүү;
 • - Орус, англис жана кыргыз тилдерин билүү;
 • - Компьютердик сабаты – Microsoft Office (Word, Excel) программаларын тажрыйбалуу колдонуучу.

Милдеттер: 

 • - Банктын ишине түз же кыйыр түрдө таасир этүүчү Банк жөнүндө мыйзамдардагы жана башка мыйзамдардагы жана ченемдик укуктук актылардагы өзгөртүүлөргө дайыма мониторинг жүргүзүү;
 • - ЧУА долбоорлорун кароонун жыйынтыгы боюнча мамлекеттик органдарга каттарды даярдоо;
 • - Бизнес-процесстерге талдоо жүргүзүү, Банктын ишине тийиштүү ченемдик укуктук документтерди иштеп чыгуу жана иштеп чыгууга катышуу;
 • - УДКны (улуттук дүӊ киреше) иштеп чыгуу/кайра кароо боюнча пландарды даярдоо жана мониторинг;
 • - Ички ченемдик документтердин реестрин жүргүзүү.

Талаптар: 

 • - Техникалык жогорку билим;
 • - Иш тажрыйбасы – 2 жылдан кем эмес;
 • - IP телефония долбоорлорун куруу принциптерин билүү;
 • - IVR сервистердин иштөө принциптерин билүү жана ишке ашыруу тажрыйбасы;
 • - IP-телефониянын протоколдорунун иштөө принциптерин билүү (SIP, H.323, MGCP);
 • - IP телефониянын жабдыктары менен иштөө тажрыйбасы;
 • - IP телефониянын базасында контакт-борбордун чечимдери менен иштөө тажрыйбасы;
 • - Англис тилин билүү;
 • - Cisco: CUBE, CUCM, IMP, CCX чечимдери менен иштөө тажрыйбасынын болушу артыкчылык болот.

Милдеттер: 

 • - IP телефония боюнча, контакт-борбордун техникалык долбоорлорун иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышуу;
 • - Cisco CUCM базасында IP телефония тутумун, Cisco CCX базасында контакт-борборду, администрлөө жана өнүктүрүү, Cisco CUIC тутумунда отчетторду башкаруу жана иштеп чыгуу;
 • - IP телефониянын жана контакт-борбордун тутумунда бузуктарды, аварияларды ыкчам жоюу;
 • - IP телефония тутумдарын резервдөө жана калыбына келтирүү.

Талаптар: 

 • - Figma интерфейстерин долбоорлоо инструментин билүү (сөзсүз);
 • - Material Design жана Human Interface боюнча колдонмону түшүнүү жана пайдалана билүү;
 • - Дизайн-системди куруу жана UI Kit түзүү принциптерин түшүнүү;
 • - Колдонуучунун сценарийлерин жана колдонуучу жолдорун иштеп чыгуу тажрыйбасынын болушу артыкчылык болот;
 • - Адаптивдик верстканын негиздерин билүү жана принциптерин түшүнүү, десктоптуу жана мобилдик түзүлүш үчүн интерфейстерди түзүүдө айырманы түшүнүү;
 • - Веб жана мобилдик чөйрөдө стилди сезүү жана тренддерди билүү.

Милдеттер: 

 • - Веб жана мобилдик тиркемелердин интерфейстеринин дизайны;
 • - Колдонуудагы интерфейстердин жизайнын оптималдаштыруу жана жаӊы интерфейстерди иштеп чыгуу;
 • - Графикалык жана стилистикалык элементтерди жана компоненттерди түзүү;
 • - Адаптивдик верстка үчүн макеттерди даярдоо;
 • - Иштеп чыгуучулар, менеджерлер менен өз ара аракеттенүү жана дизайн-долбоорлорго сереп жүргүзүү.

Талаптар: 

 • - Билими – Жогоку юридикалык;
 • - Иш тажрыйбасы: юриспруденция чөйрөсүндө 5 (беш) жылдан кем эмес, анын ичинен, банк чөйрөсүндө 3 (үч) жылдан кем эмес;
 • - • Функционалдык билими: КРдын банктык, корпоративдик, жарандык жана жарандык-процессуалдык мыйзамдарын, жеке маалыматтарды коргоо жаатындагы мыйзамдарды, жарнама жана керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө мыйзамдарды билүүсү;
 • - Функционалдык билгичтиктери: сүйлөшүүлөрдү жүргүзө билүүсү, тышкы жана ички кардарлар менен мамиле түзө билүүсү, өз оюн так жана сабаттуу баяндай алуусу, жазуу жана оозеки кебинин сабаттуулугу;
 • - Экспертиза: келишимдерди талдоого алуу жана түзүү, банктын ишинин бардык маселелери, ченем жаратуу боюнча, ченемдик документтердин долбоорлорун талдоого алуу жаатында юридикалык корутундуларды даярдоо;
 • - Атайын көндүмдөр: жеке компьютерди ишенимдүү колдонуучу, анын ичинде юридикалык маалыматтар базасын жана маалыматтык-укуктук тутумду (Токтомду) колдонуучу;
 • - Жеке көндүмдөрү: жоопкерчилик, ыкчамдык, демилгечилдик, лоялдуулук, коммуникабелдүүлүк, бизнес-багытталгандык;
 • - Тилдерди билүүсү: орус, англис (pre-intermediateден төмөн эмес), кыргыз тили (артыкчылык берилет).

Милдеттер: 

 • - Келишимдердин долбоорлорун даярдоо, иштеп чыгуу жана укуктук экспертиза жүргүзүү;
 • - укуктук мүнөздөгү документтерди, Банктын ишинин укуктук маселелери боюнча корутундуларды даярдоо, иштеп чыгуу;
 • - Бизнес-процесстерди жана продуктыларды аларга мыйзамдардын талаптарына шайкеш келишине талдоо жүргүзүү;
 • - Кыргызстандын ченемдик укуктук актыларынын жана Банктын ички ченемдик документтеринин долбоорлоруна талдоо жүргүзүү;
 • - укуктук мүнөздөгү каттарды даярдоо;
 • - Банктын кызматкерлерине жана кардарларына консультация берүү.

Талаптар: 

 • - Экономикалык жогорку билим;
 • - Банк секторунда адистиги боюнча 2 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы (сатуу, кредит берүү, карталык сатуу, кардарлар менен өз ара аракеттенүү бөлүмдөрүндө иштөөсүнө артыкчылык);
 • - Демилгечилдик, жооперчилик, коммуникабелдүүлүк, стресске туруктуулук, ири көлөмдөгү маалымат менен иштей билүү;
 • - Иш сапарларына чыгууга жана ченемге салынбаган иш графиги менен иштөөгө даярдыгы;
 • - ПКны тажрыйбалуу колдонуучу;
 • - Англис тилин сөзсүз билүүсү керек, түрк тилин билүүсү артыкчылык болуп саналат;
 • - КРдын мыйзам чыгаруу жана башка ченемдик укуктук актыларын, банк ишин жөнгө салуучу КРУБдун ченемдик документтерин билүү.

Милдеттер: 

 • - Банктын сатуунун багыттоочу жайларынын чекене өнүмдөр боюнча Бизнес планынын көрсөткүчтөрүнө жетүү боюнча ишин координациялоо;
 • - Банктын чекене продуктыларын рынокто жүргүзүүнү жигердүү өнүктүрүү;
 • - Банктын негизги кардарлары жана эмгек акылык долбоорлору менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
 • - Сатууну пландоонун атаандаш чөйрөсүнүн регионалдык рыногун талдоо, промо иш- чараларды иштеп чыгууга жана өткөрүүгө катышуу;
 • - Эмгек акылык долбоорлорду тартуу, аларга мониторинг жүргүзүү;
 • - Чекене маркетингдин кардарлар менен иштеген адистеринин сатууларын контролдоо;
 • - Чекене продуктыларды сатууну жогорулатуу боюнча долбоорлордун алкагында филиалдардын Директорлору менен иштешүү;
 • - Жүргүзүлгөн иштин жыйынтыгы боюнча отчётторду берүү;
 • - Тренингдерди өткөрүү.

Талаптар: 

 • - Экономикалык жогорку билим;
 • - Ушуга окшош кызматта иштеген 2 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы;
 • - Маркетинг жана сатуу жаатында билгичтиги (b2b; b2c);
 • - ПКны тажрыйбалуу колдонуучу;
 • - Англис тилин билүүсү – милдеттүү түрдѳ, түрк тилин билүүсүнѳ артыкчылык берилет;
 • - КРдын мыйзамдарын жана башка ченемдик актыларын, КР УБдун банк ишин жѳнгѳ салуучу ченемдик документтерин билүүсү.

Милдеттер: 

 • - Сектордун ишин башкаруу;
 • - Сектордун бизнес пландарынын, бюджетинин жана финансылык ишинин башка кѳрсѳткүчтѳрүнүн аткарылышына жоопкерчилик;
 • - Сектордун пландарын ишке ашыруу үчүн керектүү кошумча иштерди жүргүзүү;
 • - Банктын эквайринг тарамын кѳбѳйтүү;
 • - Эквайринг ѳнүмүн ѳнүктүрүү үчүн жетиле иштелмелерди жана долбоорлорду ишке ашыруу жана электрондук коммерция;
 • - vpos/pos-терминалдар рыногунун, банкоматтардын жана тѳлѳм терминалдарынын мониторингин жүргүзүү, рыноктук анализ жѳнүндѳ отчетторду берүү;
 • - Банктын эквайрингдик тарамынын кирешелүүлүгүнѳ анализ жүргүзүү;
 • - Банкоматтарды орнотуучу жерлерде иштерди жүргүзүү (келишимдерди даярдоо жана түзүү);
 • - юридикалык жактар менен сүйлѳшүүлѳрдү жүргүзүү, эквайринг боюнча келишимдерди түзүү жана коштоо;
 • - Отчетторду калыптандыруу жана түзүү;
 • - Кызматтык нускамаларды, жоболорду, келишимдерди, тарифтик саясатты жана башкаларды иштеп чыгуу.

Талаптар: 

 • - Жогорку билим, экономика жана каржы аймагындагы билим артыкчылыктуу);
 • - Кардарларды тейлөө боюнча иш тажрыйбасы 1 жылдан жогору;
 • - Кардарлардын керектөөлөрүн аныктоо, сатуу техникаларын колдонуу билгичтиги, ынандыруу, кардарлар менен карым-катышты жөнгө салуу жана чыр-чатактуу кырдаалдарды башкаруу билгичтиги, ошондой эле жакшы коммуникациялык көндүмдөргө ээ болуу;
 • - Англис, кыргыз жана түрк тилдерин ортодон жогорку деӊгээлде билүү;
 • - Дайыма байланышта болуу мүмкүнчүлүгү;
 • - Стресстик кырдаалдарда иштөө билгичтиги;
 • - Кардарларга жекече мамиле.

Милдеттер: 

 • - VIP-кардарларды тартуу;
 • - Кардарларга банктык өнүмдөр боюнча жогорку деӊгээлдеги кеӊеш берүү;
 • - ВИП кардарларды тартуу жана насыя берүү;
 • - Кардарлардын жана жетекчиликтин бардык суроо-талаптарын ыкчам чечүү.

Талаптар: 

 • - Экономикалык жогорку билим;
 • - Банк секторунда адистиги боюнча иштеген тажрыйбасы 2 жылдан кем эмес (Айырмага/ЧОБго кредит берүү жагында);
 • - Маркетинг жана сатуу жаатындагы билгичтик (B2B; B2C);
 • - Финансылык талдоонун негиздерин билүү;
 • - Презентация өткөрүү көндүмдөрү;
 • - ПК, MS Office программаларын тажрыйбалуу колдонуучу;
 • - Англис тилин сөзсүз түрдө Upper Intermediate деӊгээлинде билүү, түрк тилин билүүсү артыкчылык болот;
 • - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка ченемдик укуктук актыларын, КРУБдун банктык ишти жөнгө салуучу ченем документтерин билүү.

Милдеттер: 

 • - Жаӊы өнөктөштөрдү тартуу жана учурда кызматташып жаткан өнөктөштөр менен иштөө;
 • - Кредиттик өнүмдөрдү иштеп чыгуу жана илгерилетүү;
 • - Жол-жоболорду иштеп чыгуу;
 • - Кредит берүү процессин алдаштыруу;
 • - Кредиттик өнүмдөрдү талдоо жана мониторинг жүргүзүү;
 • - Кредиттик портфелди өстүрүү;
 • - Отчетторду түзүү;
 • - Түз сатуулар (B2B; B2C).

Талаптар: 

 • - Экономикалык жогорку билим ;
 • - Банк секторунда адистиги боюнча иш тажрыйбасы 2 жылдан кем эмес (Чекене /МСБ кредиттөө жаатында иштөөсү артыкчылык болуп саналат);
 • - Маркетинг жана сатуу жаатында билими (B2B; B2C);
 • - Финансылык талдоо жүргүзүү негиздерин билүү;
 • - ПКны тажрыйбалуу колдонуучу;
 • - Англис тилин сөзсүз билүүсү керек, ал эми түрк тилин билүүсү артыкчылык болуп саналат;
 • - КРдын мыйзам чыгаруу жана башка ченемдик укуктук актыларын, банк ишин жөнгө салуучу КРУБдун ченемдик документтерин билүүсү.

Милдеттер: 

 • - Жаӊы өнөктөштөрдүө тартуу, учурда иштешип жаткан өнөктөштөр менен ишти актуалдаштыруу;
 • - Авто жана керектөөчү кредиттерди жүргүзүү жана илгерилетүү;
 • - Жаӊы продуктыларды, акцияларды, тарифтерди, жол-жоболорду иштеп чыгуу;
 • - Чекене кредит берүү процесстерин оптималдаштыруу;
 • - Продукты сызыгы боюнча кредиттик продуктыларга талдоо/мониторинг жүргүзүү;
 • - Кредиттик портфелди продуктылар кесилишинде өстүрүү;
 • - Түз сатуулар (B2B; B2C).

Талаптар: 

 • - Жогорку экономикалык билим;
 • - Ушундай кызмат орунда 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы (кредит берүү жаатында артыкчылык);
 • - Маркетинг жана сатуу жаатындагы билими (B2B; B2C);
 • - Финансылык анализ негиздерин билүүсү (Чекене, МСБ );
 • - ПКнын тажрыйбалуу колдонуучусу;
 • - Англис тилин сөзсүз билүүсү, түрк тилин билүүсү артыкчылыктуу болуп саналат;
 • - КРдын мыйзам ченемдик жана башка ченемдик укуктук актыларын, банк ишин жөнгө салуучу КРУБдун ченемдик документтерин билүүсү.

Милдеттер: 

 • - Сектордун ишин башкаруу;
 • - Бизнес-пландардын, бюджеттин жана сектордун ишинин башка көрсөткүчтөрүнүн аткарылышына жоопкерчилик;
 • - Сектордун планын ишке ашыруу үчүн керектүү кошумча иштерди жүргүзүү;
 • - Жаӊы өнөктөштөрдү тартуу, учурда иштешип жүргөн өнөктөштөр менен иштөөнү актуалдаштыруу;
 • - Авто жана керектөөчү кредиттерди жүргүзүү жана илгерилетүү;
 • - Жаӊы продукталырды, акцияларды, тарифтерди жана жол-жоболорду иштеп чыгуу;
 • - Чекене кредит берүү процессин оптималдаштыруу;
 • - Продуктылык линиялар боюнча кредиттик продуктыларга талдоо/ мониторинг жүргүзүү ;
 • - Продуктылар кесилишинде кредиттик портфелди өстүрүү;
 • - Түз сатуулар (B2B; B2C).

Талаптар: 

 • - Экономикалык жогорку билим ;
 • - Ушуга окшош кызматта 2 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы (карталык башкаруу же башкы кеӊсенин департаментинде артыкчылык);
 • - Маркетинг жана сатуу жаатында билими (B2B; B2C);
 • - ПКнын тажрыйбалуу колдонуучусу;
 • - Англис тилин сөзсүз билүүсү керек, түрк тилин билүүсү артыкчылык болуп саналат;
 • - КРдын мыйзамчыгаруу жана башка ченемдик укуктук актыларын, банк ишин жөнгө салуучу КРУБдун ченемдик документтерин билүү.

Милдеттер: 

 • - Сектордун ишин башкаруу;
 • - Финансы секторунун бизнес пландарынын бюджеттеринин жана башка көрсөткүчтөрүнүн аткарылышына жоопкерчилик;
 • - Сектордун планын ишке ашыруу үчүн керектүү кошумча иштерди жүргүзүү;
 • - Карталык продуктылардын, каналдардын жана кардарлардын кесилишинде продуктыларды түзүү жана кармап туруу. Бизнес демилгелерге талдоо жана мүнөздөмөлөрдү, прайсингди өзгөртүү;
 • - Карточканын жаӊы продукталарын жана кызмат көрсөтүүлөрүн даярдоо жана тесттерди өткөрүү;
 • - Отчёттуулукту калыптандыруу жана түзүү;
 • - Карталык бизнестин кирешелүүлүгүнө талдоо жүргүзүү;
 • - АБСтин ишин жакшыртуу жана автоматташтыруу үчүн техникалык тапшырмаларды жазуу;
 • - Кызматтык нускамаларды, жоболорду, келишимдерди, тарифтик саясатты ж.б. иштеп чыгуу.

Талаптар: 

 • - Экономикалык жогорку билим;
 • - Карталык/операциялык багытта иштеген 2 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы;
 • - Маркетинг жана сатуу жаатында билгичтиги (b2b; b2c);
 • - ПКны тажрыйбалуу колдонуучу;
 • - Англис тилин билүүсү – милдеттүү түрдѳ, түрк тилин билүүсүнѳ артыкчылык берилет;
 • - КРдын мыйзамдарын жана башка ченемдик актыларын, КР УБдун банк ишин жѳнгѳ салуучу ченемдик документтерин билүүсү.

Милдеттер: 

 • - Карталык/операциялык ѳнүмдѳр, каналдар жана кардарлар боюнча ѳнүмдѳрдү түзүү жана кармап туруу;
 • - Бизнес демилгелерге талдоо жүргүзүү, мүнѳздѳмѳлѳрүн, прайсингди ѳзгѳртүү;
 • - Карталык/операциялык жаңы ѳнүмдѳрдү жана кызмат кѳрсѳтүүлѳрдү даярдоо жана тесттен ѳткѳрүү;
 • - Отчетту калыптандыруу жана түзүү;
 • - Карталык/операциялык бизнестин кирешелүүлүгүнѳ талдоо жүргүзүү;
 • - АБТ ишин автоматташтыруу жана жакшыртуу үчүн техникалык тапшырмаларды жазуу;
 • - Жол-жоболорду, жоболорду, келишимдерди, тарифтерди жана башкаларды иштеп чыгуу.

Талаптар: 

 • - Экономика жаатындагы жогорку билим (финансы, бухгалтердик эсеп жаатында болсо);
 • - Кыргыз Республикасынынын мыйзам жана башка ченемдик укуктук актыларын, КРУБдун банк ишин жөнгө салуучу ченемдик документтерин билүү;
 • - MS Office – excelде иштөө жөндөмү;
 • - Аналитикалык көндүмдөр жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзө билүү;
 • - Банк чөйрөсүндө 1 жылдан ашык убакыт иштеген тажрыйбасы - артыкчылык болот;
 • - Англис тилин билүү артыкчылык болуп саналат.

Милдеттер: 

 • - Берилген кредиттерге/күрөөлөргө көйгөйлүү кредиттердин пайда болушунун алдын алуу максатында мониторинг жүргүзүү;
 • - Зарылдыкта Кредиттик андеррайтинг секторунун Кредиттик адисинин функцияларын аткаруу;
 • - Филиалдардан Кредиттик комитетке түшкөн кредиттик сунуштарды берүү;
 • - Кредиттик ишке байланыштуу отчетторду даярдоо;
 • - Кредиттик сунуштарга талдоо жүргүзүү, кардарлардын ишине баруу /текшерүү /баалоо, зайымчынын кредит төлөө жөндөмүн болжолдоо;
 • - Карыздарды жоюу боюнча кардарлар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.

Талаптар: 

 • - Билими – экономикалык, IT, колдонмо математика, эң азында бакалавриат;
 • - Банктагы иш тажрыйбасы – 2-3 жыл;
 • - IT маселелерин коюу жана долбоорлорду башкаруу тажрыйбасы;
 • - Презентацияларды даярдоо көндүмдөрү;
 • - Англис тилин билүү милдеттүү, түрк тили артыкчылык болот;
 • - КР мыйзамдык жана башка ченемдик укуктук актыларын, КРУБнын банк ишин жөнгө салуучу ченемдик документтерин билүү;
 • - Көп маселе чечүү режиминде иштөө жөндөмдүүлүгү.

Милдеттер: 

 • - Рынокту жана атаандаштарды талдоо;
 • - Өнүмдөрдү иштеп чыгуу, анын ичинде тестирлөө жана киргизүү;
 • - Корпоративдик ЧОБ кардарларына кызмат көрсөтүү жана өнүмдөрдү сатуу процесстериндеги өзгөрүүлөрдүн негиздемелерин талдоо жана даярдоо, аларды ишке ашыруу, банктын тиешелүү ДУКсын өзгөртүү;
 • - Филиалдардагы маркетологдорго колдоо көрсөтүү;
 • - Аналитикалык отчетторду даярдоо.

Талаптар: 

 • - Билими – жогорку экономикалык;
 • - Банк чөйрөсүндө иш тажрыйбасы – 5 жылдан кем эмес;
 • - Долбоорлорду башкаруу тажрыйбасы;
 • - Корпоративдик жана ЧОБ сегменттерин билүү;
 • - Презентацияларды даярдоо жана өткөрүү көндүмдөрү;
 • - Англис тилин билүү;
 • - • Кыргыз Республикасынын мыйзамдык жана башка ченемдик укуктук актыларын, , КРУБнын банк ишин жөнгө салуучу ченемдик документтерин билүү;
 • - Көп маселе чечүү режиминде иштөө жөндөмдүүлүгү.

Милдеттер: 

 • - Кредиттик сунуштарды/файлдарды, анын ичинде финансылык анализди даярдоодо филиалдарга колдоо көрсөтүү;
 • - Өнүм боюнча тренингдерди жана финансылык талдоо боюнча тренингдерди өткөрүү;
 • - Корпоративдик жана ЧОБ кардарларынын долбоорлорун берүүгө чейин коштоо;
 • - Кардарларга кредиттик лимиттерди өз убагында узартууга мониторинг жүргүзүү;
 • - Аналитикалык отчетторду даярдоо;
 • - Кардарларга кызмат көрсөтүү жана өнүмдөрдү сатуу процесстериндеги өзгөрүүлөрдүн негиздемелерин талдоо жана даярдоо, аларды ишке ашыруу, банктын тиешелүү ДУКсын өзгөртүү;
 • - Жылдык бюджетти түзүү жана аны аткаруу.

Талаптар: 

 • - Орто-кесиптик билим (финансы техникум) же экономика жана финансы чөйрөсүндө жогорку билим;
 • - МСБ финансы анализин билүүсү;
 • - Адистиги боюнча иш тажрыйбасы – минимум 1-2 жыл;
 • - Коммуникациялык мыкты көндүмдөрү;
 • - Кардарлардын керектөөлөрүн таба билүү, кардарлар менен өз ара мамилени жөнгө салуу, кагылыш жагдайларды башкаруу, каршы пикирлер менен иштешүү;
 • - Презентацияларды жана кросс сатууларды билүү көндүмү;
 • - МСБ секторун билүүсү;
 • - Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруу жана ченемдик укуктук актыларын, кредит берүү чөйрөсүндөгү банк ишин жөнгө салуучу КРУБдун ченемдик документтерин билүүсү;
 • - MS Office (Word, Excel, PowerPoint) программасын тажрыйбалуу колдонуучунун деӊгээлинде билүүсү;
 • - Англис тилин Intermediate деӊгээленде билүүсү керек, кыргыз тилин билүүсү артыкчылык болуп саналат.

Милдеттер: 

 • - Жаӊы кардарларды жигердүү тартуу жолу менен кардарлар базасын чоӊойтуу;
 • - Кредиттик долбоорлорду даярдоо (резюме, финансылык отчеттуулукту талдоо, протокол ж.б.), долбоорду Банктын Кредиттик комитетинде презентациялоо жана коргоо;
 • - Кредиттик кадарларга туруктуу негизде мониторинг жүргүзүү ;
 • - Банктын продуктыларын жана кызмат көрсөтүүлөрүн ар айлык пландарга ылайык кардарларга сатуу;
 • - Кезектеги кардарларды тейлөө жана жигердүү кросс-сатуулар.

Талаптар: 

 • - Экономика жана финансы боюнча жогорку билим;
 • - Финансылык анализди билүү;
 • - Банктык иш тажрыйбасы – 3 жылдан кем эмес;
 • - Жакшы баарлашуу көндүмдөрү;
 • - Кардардын муктаждыктарын аныктоо, кардарлар менен болгон мамилелерди жөнгө салуу, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
 • - Презентациялоо жана кайчылаш сатуу көндүмдөрү;
 • - Корпоративдик кардарлардын секторун билүү;
 • - Кыргыз Республикасынын мыйзамдык жана башка ченемдик укуктук актыларын, кредиттөө чөйрөсүндө банк ишин жөнгө салуучу КРУБнын ченемдик документтерин билүү;
 • - MS Office программасын (Word, Excel, PowerPoint) тажрыйбалуу колдонуучу деңгээлинде билүү;
 • - Англис тилин Intermediate жана андан жогору деңгээлде билүү.

Милдеттер: 

 • - Жаңы кардарларды активдүү тартуу менен кардар базасын көбөйтүү;
 • - Кредиттик долбоорлорду даярдоо, анын ичинде финансылык талдоо, Банктын Кредиттик комитетинде долбоорду презентациялоо жана коргоо;
 • - Кредиттик кардарларга үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүү;
 • - Банктын өнүмдөрүн жана кызматтарын кардарларга айлык пландарга ылайык сатуу;
 • - Учурдагы кардарларды тейлөө жана активдүү кайчылаш сатууларды ишке ашыруу.

Талаптар: 

 • - Жогорку билим, экономика жана каржы аймагындагы билим артыкчылыктуу);
 • - Банктык сферада кардарларды тейлөө боюнча иш тажрыйбасы кубатталат;
 • - Кардарлардын керектөөлөрүн аныктоо, сатуу техникаларын колдонуу билгичтиги, ынандыруу, кардарлар менен карым-катышты жөнгө салуу, чыр-чатактуу кырдаалды башкаруу билгичтиги, ошондой эле жакшы коммуникациялык көндүмдөргө ээ болуу;
 • - Банктык өнүмдөрдү жана кызматтарды презентациялоо жана илгерилетүү көндүмдөрү;
 • - MS Office топтомун (Wordду, Excelди) тажрыйбалуу колдонуучунун деӊгээлинде билүү;
 • - Англис, кыргыз жана түрк тилдерин ортодон жогорку деӊгээлде билүү артыкчылык болуп саналат.

Милдеттер: 

 • - Кардарларды (физикалык жактарды) тартуу;
 • - Кардарларга банктык өнүмдөр жөнүндө жогорку деӊгээлдеги кеӊеш берүү;
 • - Кардардан алынган документтердин туура таризделишин жана алардын банктын ички жана жалпы кабыл алынган процедураларына жана саясатына, КРУБдун эрежелерине жана КРнын мыйзамдарына шайкештигин текшерүү;
 • - Насыялык файлдарды даярдоо жана карап чыгуу;
 • - Банктык өнүмдөрдөгү ар кандай өзгөрүүлөр/ишке киргизүүлөр ж.б. боюнча кардарларга маалымдоо.

Талаптар: 

 • - Билими: жогорку, орто – кесиптик экономикалык;
 • - Ушундай кызмат орунда иштеген 1 жылдык тажрыйбасы, бирок ал милдеттүү түрдө эмес;
 • - «Төлөм каражаттарынын аныктыгын аныктоо» курсун өткөндүгү жөнүндө сертификаттын болушу кубатталат;
 • - ПК, MS Office (Word, Excel, Outlook) программаларында мыкты иштей алуусу;
 • - Англис тилин билүүсү – орточо деӊгээлден төмөн эмес болуусу, бирок милдеттүү түрдө эмес;
 • - Жеке сапаттары: чынчылдык, жоопкерчилик, тартиптүүлүк, стресске туруктуулук;
 • - Мурдагы иштеген жеринен Сунуштама каттарынын милдеттүү түрдө болушу.

Милдеттер: 

 • - Банктын кардарларына эсептешүү-кассалык тейлөөнү жүзөгө ашыруу;
 • - Алмашуу операцияларын жүргүзүү;
 • - Банкноттордун төлөмгө жөндөмүн текшерүү;
 • - Жетекчиликке отчёттуулук.

Талаптар: 

 • - Жогорку билим (экономика жана каржы аймагындагы билим артыкчылыктуу);
 • - Банктык сферадагы иш тажрыйбасы – 5 жылдан кем эмес;
 • - Кардарлардын керектөөлөрүн аныктоо, сатуу техникасын колдонуу, билгичтиги, ынандыруу, кардарлар менен карым-катышты жөнгө салуу жана чыр-чатактуу кырдаалдарды башкаруу билгичтиги;
 • - Банктык өнүмдөрдү жана кызматтарды презентациялоо жана илгерилетүү көндүмдөрү;
 • - Каржылык жана банктык секторду, экономиканын жана менеджменттин негиздерин билүү;
 • - Англис тилин билүү артыкчылык болуп саналат;
 • - Банктык ишмердикти жөнгө салган КРнын мыйзамдык жана башка ченемдик-укуктук актыларын, КРУБдун ченемдик документтерин билүү;
 • - ПКда, MS Officeте (Word, Excel, Outlook) иштөөнүн мыкты көндүмдөрү.

Милдеттер: 

 • - Сактык кассанын ишмердигин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, ДКИБдин Саясаттарына жана Процедураларына жана Банктын Башкармалыгынын чечимдерине ылайык башкаруу;
 • - Сактык касса боюнча отчёттуулукту өз учурунда тапшыруу, сактык кассанын ишмердигине тийиштүү маанилүү маселелер боюнча Башкармалыкка маалымдоо жана кеӊештерди алуу;
 • - Насыялык портфелдин сапатын жана кардарлардын төлөө жөндөмдүүлүгүн көзөмөлдөө;
 • - Бюджеттик көрсөткүчтөрдүн аткарылышын көзөмөлдөө;
 • - Сактык кассанын кызматкерлеринин арасында милдеттерди бөлүштүрүү, кызматкерлердин функционалдык өз ара алмашуучулугун камсыз кылуу;
 • - Банктын курирлөөчү жетекчисине сактык кассанын өзгөчөлөнгөн кызматкерлерине сыйлык берүү жөнүндө сунуштарды аныкталган тартипте тапшыруу;
 • - Сактык кассаны эӊ натыйжалуу ыкма менен башкаруу жана сактык кассанын минималдуу тобокелдиктер менен максималдуу кирешелүүлүгүнө жетишүү.

Талаптар: 

 • - Экономикалык жогорку билим;
 • - Банктарда, микрофинансылык мекемелерде ушундай позицияда иштеген 5 жылдан ашык тажрыйбасы;
 • - КРдын мыйзам чыгаруу жана башка ченемдик укуктук актыларын, банк ишин жөнгө салуучу КРУБдун ченемдик документтерин билүүсү;
 • - ПК, MS Office (Word, Excel, Outlook) программаларында иштөөнүн мыкты билгичтиктери.

Милдеттер: 

 • - Кассадагы акча каражаттарын толук контролдоо;
 • - Кассадагы накталай акчаны башкаруу (пландоо жана контролдоо);
 • - Кассадагы документтерди сактоо жана архивдөө;
 • - Кардарлар менен өз ара мамиледеги кагылыштарды башкаруу.

Талаптар: 

 • - Экономика жана финансы жаатында аяктаган жогорку/адистик орто билим же болбосо университеттин акыркы курсунун студенттери;
 • - Коммуникативдик мыкты сапат;
 • - MS Office (Word, Excel) пакетин тажрыйбалуу колдонуучу деӊгээлинде билүү;
 • - Англис, түрк тилдерин билүүсү артыкчылык болуп саналат;
 • - Жоопкерчиликтүү, теӊ салмактуу, дыкат, ак ниет жана уяттуу.

Милдеттер: 

 • - Окуу мөөнөтү – 3 ай;
 • - Окууну ийгиликтүү өтсө, штаттык орун берилет.

Талаптар: 

 • - Жогорку ИБ/ИТ билим;
 • - ИБ/ИТже иштеген 2 жылдан кем эмес тажрыйбасы;
 • - Англис тили (ырас болмок);
 • - Ченемдик документтерди маалыматтык коргоо, банк сырын, коммерциялык сырды, КР УБнын жетектөөчү документтерин коргоо бөлүгүндө билиши. PCI DSS, ISO 27001 билүү (артыкчылык болот);
 • - Типтүү тобокелдиктерди жана аярлуулуктарды билүү;
 • - Коопсуздукту камсыз кылуу каражатынын иштөө принциптерин билүү (корпоративдик антивирустар,WAF, басып кирүүлөрдү табуу тутуму ж.б.);
 • - ISO/OSI моделдерин билүү;
 • - Компьютердин жана тарамдык коопсуздук принциптерин, web- тиркемелердин коопсуздугун түшүнүү;
 • - ИБ боюнча документацияларды иштеп чыгуу тажрыйбасы;
 • - Аярлуулуктар жөнүндө маалыматтардын негизинде ИБ коркунучтарын табуу жөндөмү (коркунучтарды классификациялоо, аярлуулуктарды жоюу боюнча сунуштамаларды калыптандыруу жана бизнес-тобокелдиктерди минималдаштыруу);
 • - Негизги методикаларды, классификацияларды жана эл аралык тажрыйбаларды билүү (OSSTMM, OWASP, WASC, NIST SP800-115 ж.б.);
 • - Коюлган милдеттерге жетише билүүсү, демилгечилдик, жигердүүлүк, өз алдынча уюштура билүү жөндөмү, жоопкерчилик, командада иштей билүү.

Милдеттер: 

 • - Маалыматтык коопсуздукту жана жеке маалыматтарды коргоону камсыз кылуу;
 • - Кирүүлөрдү берүүнүн инфра түзүмүн башкаруу;
 • - Ишке жөндөмдүүлүгүн колдоо, администрлөө жана адистештирилген ПОнун үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыз кылуу;
 • - Лог-файлдарга жана окуялар журналына талдоо жүргүзүү;
 • - Адистештирилген ПОнун жардамы менен аярлуулуктарды издөө жана аларды жоюу;
 • - ОС, ПО жана тарамдык жабдуулар үчүн жаӊылануулардын чыгышына мониторинг жүргүзүү;
 • - ИБны камсыздоо каражаттарынын иштешине мониторинг жана контроль;
 • - Уюштуруу –тескемелик документтерди жана ИБ боюнча отчетторду даярдоо;
 • - ИБ инциденттерине талдоо жүргүзүү жана аларды чечүү;
 • - Актуалдуу (ички жана тышкы) табуу, компенсациялоочу чараларды иштеп чыгуу;
 • - Маалыматтык коопсуздук боюнча окутуучу материалдарды иштеп чыгуу жана жүргүзүү.

Талаптар: 

 • - Билими: орто, экономикалык орто-кесиптик;
 • - Кайра эсептөө кассасында иштеген тажрыйбасы 1 жылдан кем эмес, бирок сөзсүз эмес;
 • - «Төлөм каражаттарынын аныктыгын аныктоо» курсун өткөнү жөнүндө сертификаттын болушу кубатталат;
 • - ПК, MS Office (Word, Excel) программаларында иштөө жөндөмү;
 • - Жеке сапаттары: чынчылдык, жоопкерчилик, тартиптүүлүк, стресске туруктуулук;
 • - Сунуштоочу кат сөзсүз болушу керек.

Милдеттер: 

 • - Болгон техникалык каражаттар аркылуу акчалардын белгисин жана төлөмгө жөндөмүн аныктоо тартибине жетектелип, банкноттордун төлөмгө жөндөмүн текшерүү;
 • - КР УБнын критерийлерин жана талаптарын, ички ченемдик документтерин эске алуу менен Банкнотторду жарактууларга жана эскилерге сорттоо;
 • - Банкнотторду юелгиленген тартипке ылайык пачкаларга ороо жана аларга мөөр бачылып, иш күндүн аягында Кассанын башчысына өткөрүп берүү;
 • - Акча каражаттарын КР УБнын талаптарына ылайык өткөрүп берүү же сактоо үчүн даярдоо;
 • - Жетечиликке отчеттуулук.

Талаптар: 

 • - Жогорку билими, экономика жана финансы чөйрөсүндө артыкчылык берилет;
 • - Ушу сыяктуу позицияда кеминде 2 жылдык иш тажрыйбасы;
 • - Кардарлардын муктаждыгын көрө билүү, сатуу техникасын колдоно билүү, ишендире билүү, кардарлар менен өз ара мамилени жөнгө салуу жана конфликт жараткан жагдайларды жөнгө сала билүү;
 • - Банктык продукттарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү презентациялоо жана илгерилетүү көндүмдөрү;
 • - Финансы жана банк секторун, экономика жана менеджмент негиздерин билүү;
 • - Англис, кыргыз жана түрк тилдерин ортодон жогору билүүсүнө артыкчылык берилет.

Милдеттер: 

 • - Банкка келген кардарларша колдоо көрсөтүү жана алардын суроо-талабы боюнча банк тууралуу маалымат берүү;
 • - Жетекчилик тарабынан белгиленген пайда жана сандык көрсөткүчтөр боюнча максаттарга жетишүү үчүн бардык зарыл аракеттерди көрүү. Банктын продукттарын жана кызматтарын кардарларга сатуу;
 • - Иштелип чыккан кардарлар базасы менен тыгыз байланышта болуу, утурумдук кардарлар менен жолугушууларды өткөрүп туруу, Банктын «Өз кардарынды бил» саясатына таынуу менен алардын бизнесинин ар бир аспектиси менен таанышуу;
 • - Кардарлар жана башка байланыштуу бөлүмдөр менен мамиле түзүүдө маселелерди координациялоо жана көйгөйлөрдү чечүү;
 • - Кредиттик жумушчу файлдарды, юридикалык иштерди жана кардарлардын башка файлдарын зарыл форматтарда, архивин түзүүнү кошо алганда, ички стандарттарга ылайык сактоо.

Талаптар: 

 • - Экономика жаатындагы жогорку билим (финансы, бухгалтердик эсеп жаатында болсо);
 • - Банктын кредиттөө боюнча ички жол жоболорун билүү;
 • - Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларын жана башка ченемдик укуктук актыларын, КРУБдун банк ишин жөнгө салуучу ченемдик документтерин билүү;
 • - MS Office – excelде иштөө көндүмү;
 • - Аналитикалык жөндөм;
 • - Банк чөйрөсүндө иштеген тажрыйбасы – 1 жылдан ашык болсо артыкчылык болот;
 • - Англис тилин билүү артыкчылык болот.

Милдеттер: 

 • - Кредиттик продуктулар боюнча кредиттик сунуштарга талдоо жүргүзүү, кардарлардын төлөөгө жөндөмүнө талдоо жүргүзүү;
 • - Керектүү бардык маалыматтар менен документтер топтолгонун ырастоо жана кредит/кредиттик продуктуну берүүгө арыздардын Кредиттик саясат тарабынан белгиленген талаптарга жана кредиттик процесс боюнча ички ченемдик документтерге шайкештигин текшерүү;
 • - Кредиттик ишке байланыштуу отчетторду даярдоо.

Талаптар: 

 • - Экономика жана финансы тармагында жогорку билим;
 • - Кесиби боюнча иш тажрыйбасы – банк жана/же финансы жана/же экономика тармагында 5 жылдан кем эмес;
 • - Төмөнкүлөрдү билүүсү шарт:
 • - Кыргыз Республикасынын мыйзамдык жана башка ченемдик укуктук актыларын, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын банк ишин жөнгө салуучу ченемдик документтерин;
 • - терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзамдарды;
 • - ЧОБ секторун, чекене секторду билүүсү шарт, жана корпоративдик секторду билүү артыкчылыктуу;
 • - англис тилин Intermediate деңгээлинде билүүсү шарт, кыргыз тилин билүү артыкчылыктуу;
 • - MS Office (Word, Excel, PowerPoint) тажрыйбалуу колдонуучунун деңгээлинде билүүсү артыкчылыктуу.

Милдеттер: 

 • - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Банктын саясатына жана жол-жоболоруна, Банк Башкармасынын чечимдерине ылайык филиалдын ишин башкаруу;
 • - Кардар базасын жана кредиттик портфелди көбөйтүү, активдүү тике маркетинг аркылуу бардык банк өнүмдөрүн сатуу;
 • - Банктын башкы кеңсесинин талабы боюнча филиал жана филиалдын кардарлары боюнча отчетторду берүү;
 • - Бардык зарыл болгон юридикалык иш-аракеттерди аткаруу, анын ичинде: Банк тарабынан берилген ыйгарым укуктардын чегинде Банктын атынан жана тапшырмасы боюнча келишимдерди түзүү, өзгөртүү, бузуу, аткаруу, филиалдын финансылык документтерине кол коюу;
 • - Филиалдын ишмердүүлүгүнө тиешелүү маселелер боюнча мамлекеттик бийлик органдарында жана башкаруу органдарында Банктын укуктарын жана кызыкчылыктарын көрсөтүү;
 • - Ж.б.

Талаптар: 

 • - Орто-кесиптик билим (финансы техникум) же экономика жана финансы чөйрөсүндө жогорку билим ;
 • - МСБ финансы анализин билүүсү;
 • - Адистиги боюнча иш тажрыйбасы – минимум 1-2 жыл;
 • - Коммуникациялык мыкты көндүмдөрү;
 • - Кардарлардын керектөөлөрүн таба билүү, кардарлар менен өз ара мамилени жөнгө салуу, кагылыш жагдайларды башкаруу, каршы пикирлер менен иштешүү;
 • - Презентацияларды жана кросс сатууларды билүү көндүмү ;
 • - МСБ секторун билүүсү;
 • - Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруу жана ченемдик укуктук актыларын, кредит берүү чөйрөсүндөгү банк ишин жөнгө салуучу КРУБдун ченемдик документтерин билүүсү;
 • - MS Office (Word, Excel, PowerPoint) программасын тажрыйбалуу колдонуучунун деӊгээлинде билүүсү;
 • - Англис тилин Intermediate деӊгээленде билүүсү керек, кыргыз тилин билүүсү артыкчылык болуп саналат.

Милдеттер: 

 • - Жаӊы кардарларды жигердүү тартуу жолу менен кардарлар базасын чоӊойтуу;
 • - Кредиттик долбоорлорду даярдоо (резюме, финансылык отчеттуулукту талдоо, протокол ж.б.), долбоорду Банктын Кредиттик комитетинде презентациялоо жана коргоо;
 • - Кредиттик кадарларга туруктуу негизде мониторинг жүргүзүү;
 • - Банктын продуктыларын жана кызмат көрсөтүүлөрүн ар айлык пландарга ылайык кардарларга сатуу;
 • - Кезектеги кардарларды тейлөө жана жигердүү кросс-сатуулар.

Талаптар: 

 • - Жогорку билим (экономика жана каржы аймагындагы билим артыкчылыктуу);
 • - Банктык сферадагы иш тажрыйбасы – 5 жылдан кем эмес;
 • - Кардарлардын керектөөлөрүн аныктоо, сатуу техникасын колдонуу, билгичтиги, ынандыруу, кардарлар менен карым-катышты жөнгө салуу жана чыр-чатактуу кырдаалдарды башкаруу билгичтиги;
 • - Банктык өнүмдөрдү жана кызматтарды презентациялоо жана илгерилетүү көндүмдөрү;
 • - Каржылык жана банктык секторду, экономиканын жана менеджменттин негиздерин билүү;
 • - Англис тилин билүү артыкчылык болуп саналат;
 • - Банктык ишмердикти жөнгө салган КРнын мыйзамдык жана башка ченемдик-укуктук актыларын, КРУБдун ченемдик документтерин билүү;
 • - ПКда, MS Officeте (Word, Excel, Outlook) иштөөнүн мыкты көндүмдөрү.

Милдеттер: 

 • - Сактык кассанын ишмердигин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, ДКИБдин Саясаттарына жана Процедураларына жана Банктын Башкармалыгынын чечимдерине ылайык башкаруу;
 • - Сактык касса боюнча отчёттуулукту өз учурунда тапшыруу, сактык кассанын ишмердигине тийиштүү маанилүү маселелер боюнча Башкармалыкка маалымдоо жана кеӊештерди алуу;
 • - Насыялык портфелдин сапатын жана кардарлардын төлөө жөндөмдүүлүгүн көзөмөлдөө;
 • - Бюджеттик көрсөткүчтөрдүн аткарылышын көзөмөлдөө;
 • - Сактык кассанын кызматкерлеринин арасында милдеттерди бөлүштүрүү, кызматкерлердин функционалдык өз ара алмашуучулугун камсыз кылуу;
 • - Банктын курирлөөчү жетекчисине сактык кассанын өзгөчөлөнгөн кызматкерлерине сыйлык берүү жөнүндө сунуштарды аныкталган тартипте тапшыруу;
 • - Сактык кассаны эӊ натыйжалуу ыкма менен башкаруу жана сактык кассанын минималдуу тобокелдиктер менен максималдуу кирешелүүлүгүнө жетишүү.

Талаптар: 

 • - Орто-кесиптик билим (финансы техникум) же экономика жана финансы чөйрөсүндө жогорку билим ;
 • - МСБ финансы анализин билүүсү;
 • - Адистиги боюнча иш тажрыйбасы – минимум 1-2 жыл;
 • - Коммуникациялык мыкты көндүмдөрү;
 • - Кардарлардын керектөөлөрүн таба билүү, кардарлар менен өз ара мамилени жөнгө салуу, кагылыш жагдайларды башкаруу, каршы пикирлер менен иштешүү;
 • - Презентацияларды жана кросс сатууларды билүү көндүмү ;
 • - МСБ секторун билүүсү;
 • - Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруу жана ченемдик укуктук актыларын, кредит берүү чөйрөсүндөгү банк ишин жөнгө салуучу КРУБдун ченемдик документтерин билүүсү;
 • - MS Office (Word, Excel, PowerPoint) программасын тажрыйбалуу колдонуучунун деӊгээлинде билүүсү;
 • - Англис тилин Intermediate деӊгээленде билүүсү керек, кыргыз тилин билүүсү артыкчылык болуп саналат.

Милдеттер: 

 • - Жаӊы кардарларды жигердүү тартуу жолу менен кардарлар базасын чоӊойтуу;
 • - Кредиттик долбоорлорду даярдоо (резюме, финансылык отчеттуулукту талдоо, протокол ж.б.), долбоорду Банктын Кредиттик комитетинде презентациялоо жана коргоо;
 • - Кредиттик кадарларга туруктуу негизде мониторинг жүргүзүү;
 • - Банктын продуктыларын жана кызмат көрсөтүүлөрүн ар айлык пландарга ылайык кардарларга сатуу;
 • - Кезектеги кардарларды тейлөө жана жигердүү кросс-сатуулар.

Талаптар: 

 • - Билими: жогорку, орто – кесиптик экономикалык;
 • - Ушундай кызмат орунда иштеген 1 жылдык тажрыйбасы, бирок ал милдеттүү түрдө эмес;
 • - «Төлөм каражаттарынын аныктыгын аныктоо» курсун өткөндүгү жөнүндө сертификаттын болушу кубатталат;
 • - ПК, MS Office (Word, Excel, Outlook) программаларында мыкты иштей алуусу;
 • - Англис тилин билүүсү – орточо деӊгээлден төмөн эмес болуусу, бирок милдеттүү түрдө эмес;
 • - Жеке сапаттары: чынчылдык, жоопкерчилик, тартиптүүлүк, стресске туруктуулук;
 • - Мурдагы иштеген жеринен Сунуштама каттарынын милдеттүү түрдө болушу.

Милдеттер: 

 • - Банктын кардарларына эсептешүү-кассалык тейлөөнү жүзөгө ашыруу;
 • - Алмашуу операцияларын жүргүзүү;
 • - Банкноттордун төлөмгө жөндөмүн текшерүү;
 • - Жетекчиликке отчёттуулук.

Талаптар: 

 • - Орто-кесиптик билим (финансы техникум) же экономика жана финансы чөйрөсүндө жогорку билим ;
 • - МСБ финансы анализин билүүсү;
 • - Адистиги боюнча иш тажрыйбасы – минимум 1-2 жыл;
 • - Коммуникациялык мыкты көндүмдөрү;
 • - Кардарлардын керектөөлөрүн таба билүү, кардарлар менен өз ара мамилени жөнгө салуу, кагылыш жагдайларды башкаруу, каршы пикирлер менен иштешүү;
 • - Презентацияларды жана кросс сатууларды билүү көндүмү ;
 • - МСБ секторун билүүсү;
 • - Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруу жана ченемдик укуктук актыларын, кредит берүү чөйрөсүндөгү банк ишин жөнгө салуучу КРУБдун ченемдик документтерин билүүсү;
 • - MS Office (Word, Excel, PowerPoint) программасын тажрыйбалуу колдонуучунун деӊгээлинде билүүсү;
 • - Англис тилин Intermediate деӊгээленде билүүсү керек, кыргыз тилин билүүсү артыкчылык болуп саналат.

Милдеттер: 

 • - Жаӊы кардарларды жигердүү тартуу жолу менен кардарлар базасын чоӊойтуу;
 • - Кредиттик долбоорлорду даярдоо (резюме, финансылык отчеттуулукту талдоо, протокол ж.б.), долбоорду Банктын Кредиттик комитетинде презентациялоо жана коргоо;
 • - Кредиттик кадарларга туруктуу негизде мониторинг жүргүзүү;
 • - Банктын продуктыларын жана кызмат көрсөтүүлөрүн ар айлык пландарга ылайык кардарларга сатуу;
 • - Кезектеги кардарларды тейлөө жана жигердүү кросс-сатуулар.

Талаптар: 

 • - Экономика жана финансы жаатында аяктаган жогорку/адистик орто билим же болбосо университеттин акыркы курсунун студенттери;
 • - Коммуникативдик мыкты сапат;
 • - MS Office (Word, Excel) пакетин тажрыйбалуу колдонуучу деӊгээлинде билүү;
 • - Англис, түрк тилдерин билүүсү артыкчылык болуп саналат;
 • - Жоопкерчиликтүү, теӊ салмактуу, дыкат, ак ниет жана уяттуу.

Милдеттер: 

 • - Окуу мөөнөтү – 3 ай;
 • - Окууну ийгиликтүү өтсө, штаттык орун берилет.

Талаптар: 

 • - Орто-кесиптик билим (финансы техникум) же экономика жана финансы чөйрөсүндө жогорку билим ;
 • - МСБ финансы анализин билүүсү;
 • - Адистиги боюнча иш тажрыйбасы – минимум 1-2 жыл;
 • - Коммуникациялык мыкты көндүмдөрү;
 • - Кардарлардын керектөөлөрүн таба билүү, кардарлар менен өз ара мамилени жөнгө салуу, кагылыш жагдайларды башкаруу, каршы пикирлер менен иштешүү;
 • - Презентацияларды жана кросс сатууларды билүү көндүмү ;
 • - МСБ секторун билүүсү;
 • - Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруу жана ченемдик укуктук актыларын, кредит берүү чөйрөсүндөгү банк ишин жөнгө салуучу КРУБдун ченемдик документтерин билүүсү;
 • - MS Office (Word, Excel, PowerPoint) программасын тажрыйбалуу колдонуучунун деӊгээлинде билүүсү;
 • - Англис тилин Intermediate деӊгээленде билүүсү керек, кыргыз тилин билүүсү артыкчылык болуп саналат.

Милдеттер: 

 • - Жаӊы кардарларды жигердүү тартуу жолу менен кардарлар базасын чоӊойтуу;
 • - Кредиттик долбоорлорду даярдоо (резюме, финансылык отчеттуулукту талдоо, протокол ж.б.), долбоорду Банктын Кредиттик комитетинде презентациялоо жана коргоо;
 • - Кредиттик кадарларга туруктуу негизде мониторинг жүргүзүү;
 • - Банктын продуктыларын жана кызмат көрсөтүүлөрүн ар айлык пландарга ылайык кардарларга сатуу;
 • - Кезектеги кардарларды тейлөө жана жигердүү кросс-сатуулар.

Талаптар: 

 • - Жогорку билим, экономика жана каржы аймагындагы билим артыкчылыктуу);
 • - Банктык сферада кардарларды тейлөө боюнча иш тажрыйбасы кубатталат;
 • - Кардарлардын керектөөлөрүн аныктоо, сатуу техникаларын колдонуу билгичтиги, ынандыруу, кардарлар менен карым-катышты жөнгө салуу, чыр-чатактуу кырдаалды башкаруу билгичтиги, ошондой эле жакшы коммуникациялык көндүмдөргө ээ болуу;
 • - Банктык өнүмдөрдү жана кызматтарды презентациялоо жана илгерилетүү көндүмдөрү;
 • - MS Office топтомун (Wordду, Excelди) тажрыйбалуу колдонуучунун деӊгээлинде билүү;
 • - Англис, кыргыз жана түрк тилдерин ортодон жогорку деӊгээлде билүү артыкчылык болуп саналат.

Милдеттер: 

 • - Кардарларды (физикалык жактарды) тартуу;
 • - Кардарларга банктык өнүмдөр жөнүндө жогорку деӊгээлдеги кеӊеш берүү;
 • - Кардардан алынган документтердин туура таризделишин жана алардын банктын ички жана жалпы кабыл алынган процедураларына жана саясатына, КРУБдун эрежелерине жана КРнын мыйзамдарына шайкештигин текшерүү;
 • - Насыялык файлдарды даярдоо жана карап чыгуу;
 • - Банктык өнүмдөрдөгү ар кандай өзгөрүүлөр/ишке киргизүүлөр ж.б. боюнча кардарларга маалымдоо.

Талаптар: 

 • - Экономика жана финансы тармагында жогорку билим;
 • - Кесиби боюнча иш тажрыйбасы – банк жана/же финансы жана/же экономика тармагында 5 жылдан кем эмес;
 • - Төмөнкүлөрдү билүүсү шарт:
 • - Кыргыз Республикасынын мыйзамдык жана башка ченемдик укуктук актыларын, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын банк ишин жөнгө салуучу ченемдик документтерин;
 • - терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзамдарды;
 • - ЧОБ секторун, чекене секторду билүүсү шарт, жана корпоративдик секторду билүү артыкчылыктуу;
 • - англис тилин Intermediate деңгээлинде билүүсү шарт, кыргыз тилин билүү артыкчылыктуу;
 • - MS Office (Word, Excel, PowerPoint) тажрыйбалуу колдонуучунун деңгээлинде билүүсү артыкчылыктуу.

Милдеттер: 

 • - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Банктын саясатына жана жол-жоболоруна, Банк Башкармасынын чечимдерине ылайык филиалдын ишин башкаруу;
 • - Кардар базасын жана кредиттик портфелди көбөйтүү, активдүү тике маркетинг аркылуу бардык банк өнүмдөрүн сатуу;
 • - Банктын башкы кеңсесинин талабы боюнча филиал жана филиалдын кардарлары боюнча отчетторду берүү;
 • - Бардык зарыл болгон юридикалык иш-аракеттерди аткаруу, анын ичинде: Банк тарабынан берилген ыйгарым укуктардын чегинде Банктын атынан жана тапшырмасы боюнча келишимдерди түзүү, өзгөртүү, бузуу, аткаруу, филиалдын финансылык документтерине кол коюу;
 • - Филиалдын ишмердүүлүгүнө тиешелүү маселелер боюнча мамлекеттик бийлик органдарында жана башкаруу органдарында Банктын укуктарын жана кызыкчылыктарын көрсөтүү;
 • - Ж.б.

Талаптар:

 • - Жогорку билими, экономика жана финансы чөйрөсүндө артыкчылык берилет;
 • - Банк чөйрөсүндө кардарларды тейлөө боюнча ишұ тажрыйбасына артыкчылык берилет;
 • - Кардарлардын муктаждыгын көрө билүү, сатуу техникасын колдоно билүү, ишендире билүү, кардарлар менен өз ара мамилени жөнгө салуу жана конфликт жараткан жагдайларды жөнгө сала билүү , ошондой эле коммуникациялык көндүмдөргө ээ болуу;
 • - Банктык продукттарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү презентациялоо жана илгерилетүү көндүмдөрү;
 • - MS Office (Word, Excel) топтомдорун тажрыйбалуу пайдалануучу деңгээлинде билүү;
 • - Англис, кыргыз жана түрк тилдерин ортодон жогору билүүсүнө артыкчылык берилет;

Милдеттери:

 • - Кардарларды (жеке адамдарды) тартуу;
 • - Кардарларга банктык продукттар жагында консультация берүү;
 • - Кардарлардан алынган документтердин тууралыгын жана алардын банктын ички жана жалпы кабыл алынган жол-жоболоруна, Улуттук банктын эрежелерине жана КР мыйзамдарына шайкеш келишине текшерүү;
 • - Кредиттик файлдарды текшерүү жана кароо;
 • - Кардарларга банктык продукттардагы ж.б өзгөрүүлөр/ишке киргизүүлөр боюнча маалымдоо.

Талаптар:

 • - Жогорку билими: экономика жана финансы чөйрөсүндө билимине артыкчылык берилет;
 • - Коммуникациялык мыкты көндүмдөргө ээ болуу, мамиле түзө билүү
 • - Банктык чөйрөдө кардарларды тейлөө иш тажрыйбасына артыкчылык берилет;
 • - Кардарлардын муктаждыгын аныктоо, сатуу техникасын колдонуу, кардарлар менен өз ара мамилени жөнгө салуу жана конфликттик жагдайларды жөнгө салуу;
 • - Банктык продукттарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү презентациялоо жана илгерилетүү көндүмдөрү;
 • - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка ченемдик-укуктук актыларын, Улуттук банктын банк ишин жөнгө салуучу ченемдик документтерин билүү.
 • - MS Office (Word, Excel) топтомдорун тажрыйбалуу пайдалануучунун деңгээлинде билүү;
 • - Англис, кыргыз жана түрк тилдерин ортодон жогорку деңгээлде билүүсүнө артыкчылык берилет.

Милдеттери:

 • - Жетекчилик тарабынан белгиленген пайда жана сандык көрсөткүчвтөр боюнча максаттарга жетишүү үчүн бардык зарыл аракеттерди көрүү. Банктын продукттарын жана кызматтарын кардарларга сатуу;
 • - Күндөлүк кардарларды тейлөөнү жана банктын продукттарын күндөлүк кардардык базага активдүү кросс-сатууларды уюштуруу;
 • - Кардардык базаны көбөйтүү жана жаңы кардарларды тартуу
 • - Финансылык продукттарды кардарларга берүүнү камсыз кылуу;
 • - Жетекчиликке/түздөн-түз жетекчиге максаттуу рыноктук изилдөөлөрдү жүргүзүүгө жана рынок секторуна иликтөөлөрдү жүргүзүүгө көмөктөшүү.
 • - Жеке пландардын аткарлышын камсыз кылуу (кардарларды тартуу, банктык продукттарды сатуу ж.б).

Талаптар:

 • - Билими: жогорку, орто – кесиптик экономикалык;
 • - Ушундай кызмат орунда иштеген 1 жылдык тажрыйбасы, бирок ал милдеттүү түрдө эмес
 • - «Төлөм каражаттарынын аныктыгын аныктоо» курсун өткөндүгү жөнүндө сертификаттын болушу кубатталат;
 • -ПК, MS Office (Word, Excel, Outlook) программаларында мыкты иштей алуусу;
 • - Англис тилин билүүсү – орточо деӊгээлден төмөн эмес болуусу, бирок милдеттүү түрдө эмес;
 • - Жеке сапаттары: чынчылдык, жоопкерчилик, тартиптүүлүк, стресске туруктуулук
 • - Мурдагы иштеген жеринен Сунуштама каттарынын милдеттүү түрдө болушу.

Милдеттери:

 • - Жетекчилик тарабынан белгиленген пайда жана сандык көрсөткүчвтөр боюнча максаттарга жетишүү үчүн бардык зарыл аракеттерди көрүү. Банктын продукттарын жана кызматтарын кардарларга сатуу;
 • - Күндөлүк кардарларды тейлөөнү жана банктын продукттарын күндөлүк кардардык базага активдүү кросс-сатууларды уюштуруу;
 • - Кардардык базаны көбөйтүү жана жаңы кардарларды тартуу
 • - Финансылык продукттарды кардарларга берүүнү камсыз кылуу;
 • - Жетекчиликке/түздөн-түз жетекчиге максаттуу рыноктук изилдөөлөрдү жүргүзүүгө жана рынок секторуна иликтөөлөрдү жүргүзүүгө көмөктөшүү.
 • - Жеке пландардын аткарлышын камсыз кылуу (кардарларды тартуу, банктык продукттарды сатуу ж.б).

Талаптар: 

 • - Орто-кесиптик билим (финансы техникум) же экономика жана финансы чөйрөсүндө жогорку билим ;
 • - МСБ финансы анализин билүүсү;
 • - Адистиги боюнча иш тажрыйбасы – минимум 1-2 жыл;
 • - Коммуникациялык мыкты көндүмдөрү;
 • - Кардарлардын керектөөлөрүн таба билүү, кардарлар менен өз ара мамилени жөнгө салуу, кагылыш жагдайларды башкаруу, каршы пикирлер менен иштешүү;
 • - Презентацияларды жана кросс сатууларды билүү көндүмү ;
 • - МСБ секторун билүүсү;
 • - Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруу жана ченемдик укуктук актыларын, кредит берүү чөйрөсүндөгү банк ишин жөнгө салуучу КРУБдун ченемдик документтерин билүүсү;
 • - MS Office (Word, Excel, PowerPoint) программасын тажрыйбалуу колдонуучунун деӊгээлинде билүүсү;
 • - Англис тилин Intermediate деӊгээленде билүүсү керек, кыргыз тилин билүүсү артыкчылык болуп саналат.

Милдеттер: 

 • - Жаӊы кардарларды жигердүү тартуу жолу менен кардарлар базасын чоӊойтуу;
 • - Кредиттик долбоорлорду даярдоо (резюме, финансылык отчеттуулукту талдоо, протокол ж.б.), долбоорду Банктын Кредиттик комитетинде презентациялоо жана коргоо;
 • - Кредиттик кадарларга туруктуу негизде мониторинг жүргүзүү;
 • - Банктын продуктыларын жана кызмат көрсөтүүлөрүн ар айлык пландарга ылайык кардарларга сатуу;
 • - Кезектеги кардарларды тейлөө жана жигердүү кросс-сатуулар.