DemirBankтын “Интернет банкинг” кызматы салыктарды төлөөгө мүмкүнчүлүк берет:

  • Үйдөн же офистен чыкпастан
  • Дүйнөнүн каалаган жеринен
  • Бир нече минутанын ичинде эле

Салыктардын негизги түрү:

  • жеке жактардын транспорттук каражат салыгы
  • милдеттүү жана ыктыярдуу патент салыгы
  • жалданган кызматкерлер үчүн киреше салыгы (патент)

Жеке жактар жана жеке ишкерлер ИБ аркулуу төлөөгө мүмкүн болгон салык түрлөрү Салык төлөө мөөнөтү
Айыл чарбалык багыттагы жер салыгы 1) салыктын 20% – ушул жылдын 25-апрелинен кеч эмес;
2) салыктын 25% – ушул жылдын 25-августунан кеч эмес;
3) салыктын 55% – ушул жылдын 25-ноябрынан кеч эмес
Айыл чарбалык эмес багыттагы жер салыгы Квартал сайын, учурдагы кварталдын биринчи айынын 20-күнүнөн кеч эмес
Короо жай участогу (анын ичинде короо, бак жана огороддук участоктор) менен колдонуу үчүн жер салыгы Жыл сайын, учурдагы жылдын 1-сентябрынан кеч эмес
Ишкердикке колдонбогон кыймылсыз мүлк салыгы Жыл сайын, учурдагы жылдын 1-сентябрынан кеч эмес
Ишкердиктин 2 тобуна колдонулган кыймылсыз мүлк салыгы Квартал сайын, учурдагы кварталдын үчүнчү айынын 20-күнүнөн кеч эмес, учурдагы жыл ичи тең үлүштөр менен.
Ишкердиктин 3 тобуна колдонулган кыймылсыз мүлк салыгы Квартал сайын, учурдагы кварталдын үчүнчү айынын 20-күнүнөн кеч эмес, учурдагы жыл ичи тең үлүштөр менен.
Жеке жактардын транспорттук каражат салыгы Жыл сайын, учурдагы жылдын 1-сентябрынан кеч эмес
Милдеттүү патент үчүн салык -
Ыктыярдуу патент үчүн салык -
Жалданган кызматкерлер үчүн киреше салыгы (патент менен иш жүргүзгөн жактарга) -

Ошондой эле караңыз: www.sti.gov.kg/ Салык календары/ Салык төлөөчүнүн 2017-жылга салык отчетторун төлөө жана берүү мөөнөттөрү боюнча календары.

ИСН (14 белгилгиден турган салык төлөөчүнүн идентификациялоо номери). ИСН КР жаранынын паспортунда көрсөтүлгөн, ошондой эле, аны Мамлекеттик Салык кызматынын www.sti.gov.kg сайтынын Калк үчүн Online кызматтар/ИСН издөө/Аты менен издөө.

Мүлк объектисинин же иш жүргүзүүсүнүн жайгашкан/катталган жери (область, район жана айылдык аймак)

Төлөөгө тийиш салык суммасы (ЭСКЕ ТУТУҢУЗ, бул кызмат Салык кызматына салык салынуучу объекти үчүн декларация ташыруунун зарылчылыгын (атап айтканда, төлөөгө тийиш салык суммасынын кийнки аныктоосунун, ошондой эле патентти узартуунун зарылчылыгын) жокко чыгарбайт).

Эгерде салыктын суммасы Комиссия*
5 000 сомго чейин болсо 5,1 сом
5 001 сомдон – 20 000 сомго чейин болсо 10,2 сом
20 000 сомдон ашык болсо 15,3 сом
(*) – КР мыйзамы менен каралган салыктарды жана жыйымдарды кошуп эсептегенде.
Если время проведения платежа: дата исполнения платежа статус платежа
с 10.31 предыдущего банковского дня до 10.30 текущего банковского дня текущий банковский день зачислен
с 10.31 текущего банковского дня до 10.30 следующего банковского дня следующий банковский день принято к зачислению

(*) - Банковский день – рабочий день Банка (исключая праздники, выходные (в том числе субботу, воскресенье))